Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


EBn adimen artifiziala arautuko duen legea onartu da

EBn adimen artifiziala arautuko duen legea onartu da

Europako Parlamentuak 2024ko martxoaren 14an onartu zuen EBn adimen artifiziala arautuko duen legea. Haren helburua oinarrizko eskubideak, demokrazia, zuzenbide-estatua eta ingurumen-iraunkortasuna babestea da, arrisku handia dakarren IAren aurrean, aldi berean berrikuntza bultzatuz eta Europa sektoreko lider bihurtuz. Horrela, lege honek zenbait betebehar ezartzen dizkio IAri, izan ditzakeen arriskuen eta eragin-mailaren arabera. Besteak beste, debekatuta egongo da lantokian eta eskoletan emozioak antzematea, herritarren puntuazio-sistemak eta polizia-jarduera prediktiboa

HANDITZEKO ❯

Emakumeak eta Berrikuntza: 2024 Txostena

Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioko Emakumeen, Zientziaren eta Berrikuntzaren Behatokiak (OMCI) txosten hau aurkeztu du, non zehatz-mehatz eta objektiboki aztertzen den emakumeek berrikuntzaren eremuetan duten lekua. Lurralde horretan desberdintasun nabarmenak aurkitzen ditugu, eta aurreiritziek eta aurrez pentsatutako ideiek horma ikusezinak eratzen dituzte.

HANDITZEKO ❯

Pinturaren industriako berrikuntza eta joerak

Pinturaren industria atzean geratzen ez den sektorea da bezeroen premiei zein aurreikuspenei erantzuten dietenirtenbide berritzaile eta jasangarriak bilatzeko orduan. Erreportaje honetan, 2024. urtean merkatu horren etorkizunean zeresana izango duten zenbait joera berrikusiko ditugu.

HANDITZEKO ❯

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea - 2024

Berrikuntza-proiektuak egiteko laguntzak:

 • prozesuak
 • produktuak
 • antolaketa
 • parte-hartzea
 • merkatua
 • jabetzaren babesa

Inbertsio aurreratuetarako laguntzak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta inpaktu handikoak

Martxoaren 22ra arte zabalik

HANDITZEKO ❯

Elkarlanean 2024: Lehiakortasunerako eta Lankidetza Berrikuntzarako Plana

Laguntza horiek hainbat erakundek garatutako proiektuak diruz laguntzeko dira, honako tipologia hauetakoak:

 • Berrikuntza-proiektuak lankidetzan
 • Modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasuna aztertzea
HANDITZEKO ❯

Industria Digitala 2024 laguntza Program

Programaren helburua da EIKTak barne-prozesuetan eta bezeroekiko, hornitzaileekiko, administrazioekiko eta enpresekiko harreman-prozesuetan sartzen laguntzea, haien lehiakortasuna hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Aprobada la Ley que regulará la Inteligencia Artificial en la UE

Aprobada la Ley que regulará la Inteligencia Artificial en la UE

El Parlamento Europeo aprobó el 14 de marzo de 2024, la Ley que regulará la Inteligencia Artificial en la UE. Su objetivo es proteger los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA que entraña un alto riesgo, impulsando al mismo tiempo la innovación y erigiendo a Europa en líder del sector. De esta manera, esta Ley fija una serie de obligaciones para la IA en función de sus riesgos potenciales y su nivel de impacto. Entre otras cosas, se prohibirán el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva.

AMPLIAR ❯

Mujeres e Innovación: Informe 2024

El Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, presenta este informe donde se analiza de forma precisa y objetiva el lugar de las mujeres en los ámbitos de la innovación. Un territorio donde encontramos desigualdades manifiestas y donde los prejuicios e ideas preconcebidas forman muros invisibles.

AMPLIAR ❯

Innovación y tendencias en la industria de la pintura

La industria de la pintura es un sector que no se queda atrás en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. En este reportaje, repasamos algunas de las tendencias que marcarán el futuro de este mercado en el año 2024.

AMPLIAR ❯

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada - 2024

Ayudas para la realización de proyectos de innovación en :

 • procesos
 • productos
 • organización
 • participación
 • mercado
 • protección de la propiedad

Ayudas a inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y de alto impacto

Programa abierto hasta el 22 de marzo

AMPLIAR ❯

Elkarlanean 2024: Plan para la Competitividad e Innovación Colaborativa

Estas ayudas están destinada a subvencionar proyectos desarrollados por varias entidades, de las siguientes tipologías:

 • Proyectos de innovación en colaboración
 • Análisis de la viabilidad de oportunidades de negocio identificadas de manera cooperativa
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Industria Digitala 2024

Ayudas para apoyar la incorporación de las TEICs en los procesos internos y los procesos de relación con sus clientes, proveedores y las administraciones, de las empresas, con el objeto de mejorar la competitividad de las mismas.

AMPLIAR ❯