Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Torres Quevedo laguntzak – 2019

Torres Quevedo laguntzak – 2019

Laguntza horien helburua ikertzailearen karrera profesionala erraztea da, bai eta sektore pribatuak I+Gko plan eta proiektuei ekiteko behar adinako kualifikazioa duten langileen eskaria sustatzea ere.

HANDITZEKO ❯

Teknologiaren aurpegi sozialena

Cellnex Telecom enpresak telekomunikazio azpiegiturei buruz dauzkan ezagutzak eta esperientzia baliatzen ditu pertsonen bizitza hobetzeko. Kalteberatasun egoeran dauden familien etxebizitzetan kokatutako sentsoreak baliagarri dira pobrezia energetikoa murrizteko eta familia horien ongizatea hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Kamiseta bat diseinatu dira argindarra sortzen duena

Malagako Zientzien Fakultateko (UMA) hainbat ikerlarik “low cost” kamiseta bat diseinatu dute, zeinak argindarra sor baitezake gorputzaren eta inguruaren arteko tenperatura desberdintasunaz baliatuz. Genoako Teknologia Institutu Italiarrarekin (IIT) batera garatutako “e-textile” prototipoaz ari gara, zeinak metodo jasangarriak eta kostu baxuko materialak erabiltzen baititu (tomate azalak, adibidez).

HANDITZEKO ❯

Gauzen Interneta abiadura bizian ari da zabaltzen

Gauzen Interneta (IoT) % 66 hazi da Espainian azken bi urteetan, eta erabiltzaileen % 87k diote inoiz ez lieketela uko egingo eskaintzen dituen abantailei. Auto konektatua da teknologia honen motor nagusia. Espainiako biztanleriaren ia erdiak badaki zer den Gauzen Interneta (IoT) eta gero eta gehiago dira teknologia horretan oinarrituta sortutako gailu edo teknologiak erosi eta erabili nahi dituztenak, batik bat erabiltzailearen igurikimenak betetzen baditu (prezioa, gailu arteko bateragarritasuna, erabiltzeko erraza izatea…).

HANDITZEKO ❯

Euskal Autonomia Erkidegoko Berrikuntzaren Gidaren aurkezpena - 2019

​​​​​​Estrategia Empresarialek, Innobasquerekin lankidetzan, 2019ko Euskadiko Berrikuntzaren Gida aurkeztuko du. Argitalpen honek, hamahirugarren edizioan, euskal berrikuntzaren "AMIA" azterketa moduko bat planteatzen du, bere Ahuleziak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak erakutsiz.

HANDITZEKO ❯

Ayudas Torres Quevedo – 2019

Ayudas Torres Quevedo – 2019

El princicipal objetivo de estas ayudas es favorecer la carrera profesional del investigador, así como estimular la demanda por parte del sector privado, de personal suficientemente cualificado para acometer planes y proyectos de I+D.

AMPLIAR ❯

La cara más social de la tecnología

Cellnex Telecom aprovecha sus conocimientos y experiencia en las infraestructuras de telecomunicaciones para mejorar la vida de las personas. Sensores colocados en las viviendas de familias en situación de vulnerabilidad ayudan a reducir la pobreza energética y a mejorar su bienestar.

AMPLIAR ❯

Diseñan una camiseta que produce electricidad

Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) han diseñado una camiseta 'low cost' capaz de producir electricidad por la diferencia de temperatura del cuerpo y del entorno. Se trata del prototipo 'e-textile', desarrollado junto con el Instituto Italiano de Tecnología de Génova (IIT), a partir de métodos sostenibles y materiales de bajo coste como la piel de tomate.

AMPLIAR ❯

El Internet de las Cosas se propaga rápidamente

El Internet de las Cosas (IoT) ha crecido en España un 66% en los últimos dos años y el 87% de los usuarios asegura que nunca renunciará a sus beneficios. El coche conectado es el principal motor de esta tecnología. Casi la mitad de la población española conoce ya lo que significa el Internet de las Cosas (IoT) y cada vez en mayor medida se propone adquirir y usar dispositivos o soluciones de esta tecnología, sobre todo si responde a las expectativas del usuario (precio, compatibilidad entre dispositivos, facilidad de uso…).

AMPLIAR ❯

Presentación de la Guía de la Innovación en el País Vasco - 2019

Estrategia Empresarial, en colaboración con Innobasque, presentará la Guía de la Innovación del País Vasco 2019. Una publicación que, en su decimotercera edición, plantea un "DAFO" de la Innovación vasca, mostrando sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

AMPLIAR ❯