Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Covid 19: Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako premiazko zerga-laguntzak eta -neurriak - Laburpena

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK - NEURRIAK


Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat zerga-neurri onartu ditu Bizkaiko pertsonen likidezia hobetzeko, bereziki mikroenpresa, ETE eta langile autonomoena, eta ekonomiaren sektore ahulenetan eragin ekonomiko negatibo handiagoa prebenitzeko.

 • Prozeduren hasiera etetea edo luzatzea
 • Epeak luzatzea
 • Zerga-prozeduren izapidetzea etetea
 • Zergen ordainketa geroratzea
 • Indarrean dauden atzerapenak
 • Langile autonomoen PFEZaren zatikako ordainketak etetea
 • Itzulketak, bermatuta

ZERGADUNAREN ARRETARAKO TELEFONOA: 946 125 500, ordutegi jarraituan, 8: 30etik 19: 00etara, astelehenetik ostiralera

1/2020 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei buruzkoa.

INFORMAZIO GEHIAGORAKO


EUSKO JAURLARITZA-NEURRIAK

TEKNOLOGIA ETA TELELANA

Telelana Aholkularitza eta Ezarpen Zerbitzua, autonomoen eta ETEen eskura, beren jarduerarekin edo jardueraren zati batekin etxetik jarraitzea ahalbidetuko dien teknologiaren erabileran laguntzeko.

Telefonoa: 902.702.142

Helbide elektronikoa: Info@spri.eus

 • 2. JARDUKETA. INDUSTRIA DIGITALA: MATERIAL TEKNOLOGIKOA EROSTEKO LAGUNTZAK

Programa honen helburua da Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKT) industria-enpresetan eta industria-produkzioarekin eta industria-prozesuarekin lotutako zerbitzu teknikoen, diseinuaren eta logistikaren enpresetan txertatzen laguntzea. Telelana diruz lagundu daitekeen kontzeptu gisa sartu da, aholkularitza-, ingeniaritza- eta hardware- eta software-erosketen gastuak babestuz.

% 50-% 35-% 25eko diru-laguntza emango da (enpresaren tamainaren arabera).

 • 3. JARDUKETA. COVID19 GAIXOTASUNAREN AURKAKO PROIEKTUEN IKERKETARAKO LAGUNTZA*

ZTBESko eragileentzako (Oinarrizko Ikerketa) eta enpresentzako laguntzak, koronabirusaren aurkako borrokarekin eta osasun-larrialdiak eragindako ondorio sozioekonomikoak arintzearekin eta berreskuratzearekin lotutako proiektuak egiteko.

INDUSTRIA ETA ETEentzat ZEHARKAKO FINANTZIAZIOA

 • 4. JARDUKETA. PROGRAMAK (GAUZATU INDUSTRIA, BIDERATU ETA BIDERATU BERRIA) ATZERATZEA

Laguntzen enpresa onuradunek, aurrerakin itzulgarri gisa, laguntzen itzulketa atzeratzea eskatu ahal izango dute, eta hurrengo 6 hilabeteetan sortuko dira.

 • 5. JARDUKETA: INDARTU PROGRAMAREN ORDAINKETA AURRERATZEA

Indartu programaren onuradun diren ETEek (eremu behartsuetan industria-inbertsioak egiteko itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak) normaltasun-egoeran legokiekeena baino lehen jasoko dute diru-laguntzaren ordainketa.

 • 6. JARDUKETA: BIDERATU COVID-19 PROGRAMA BERRI BAT ESKAINTZEA*

Covid-19ren hedapenak eragindako krisiaren ondorioz krisian dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko programa.

 • 7- JARDUKETA: PARKE TEKNOLOGIKOETAN ALOKAIRUEN KOBRANTZA ATZERATZEA

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak zeharkako finantzaketa emango die parkeetan alokairu-erregimenean dauden enpresei, eta alokairu horren kobrantza atzeratuko die.

 • 8. JARDUKETA: INDUSTRIA-POLIGONOETAN ALOKAIRUEN KOBRANTZA ATZERATZEA

Era berean, SPRILUR – SPRI taldeak erabaki du alokairuen kobrantza 3 hilabetez atzeratzea Sprilurren alde, eta beste 3 hilabetez luzatzeko aukera izatea.

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA INDUSTRIA

 • 9. JARDUKETA. ELIKADURA SEKTOREAN SOBERAKINAK ESTALTZEKO PROGRAMA*

Elkarteei eta enpresei lehen ekoizpeneko produktu galkorren ekoizpen-soberakinak erosten laguntzeko programa (arrantza-sektorea, nekazaritza-abeltzaintza, eta biltegietako produktu galkorrak, Horecako sektorean banatzeko aurreikusitakoak). Jarduerak stockak kentzearekin eta kudeatzearekin eta izozteko ezohiko neurriak edo beste mota batekoak aplikatzearekin lotuta egon daitezke, etorkizunean merkatura ateratzea arautzeko.

 • 10. JARDUKETA. SENDOTU eta IKERKETA PROGRAMAK ATZERATZEA

Aplazamiento de la devolución de los créditos y alquileres por parte de pymes a la administración, relativos a los programas SENDOTU e IKERKETA.

INFORMAZIO GEHIAGORAKO


LANBIDE - AUTONOMOENTZAKO ETA BANAKAKO ENPRESABURUENTZAKO LAGUNTZA

Pertsona horiek beren gain hartu behar dituzten kotizazioak eta errentamenduak ordaintzeko erabiliko dira diru-laguntza horiek, pertsonako 3.000 euro gehienez ere.

INFORMAZIO GEHIAGORAKO


COVID19 LERROA: AUTONOMO ETA ETEENTZAKO PREMIAZKO FINANTZAKETA-LERROA


Eusko Jaurlaritzak premiazko finantzaketa-lerro bat aktibatu du Elkargirekin, autonomoei eta ETEei laguntzeko zuzeneko maileguen 25 m/€, Finantzen Euskal Institutuaren bidez.

FEIko COVID19 ildoa enpresaren ohiko funtzionamenduko sei hilabeteren baliokideak diren egitura-gastu finkoak estaltzeko erabili ahal izango da, baina egia da zenbateko horretatik likidezia- edo kostu-erraztasun iragankor edo aldi baterakoak kendu beharko direla (adibidez, foru-ogasunen geroratzeak, ERTESek eragindako lan-kostuen murrizketa edo aplika daitezkeen beste kenkari batzuk).

INFORMAZIO GEHIAGORAKOAPARTEKO PREMIAZKO NEURRIAK MERKATARITZAREN ETA TURISMOAREN ESPARRUAN

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailekoak merkataritzari eta turismoari eragiten dieten ohiz kanpoko hainbat neurri bildu ditu.

 • ERTErekin Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketetatik salbuestea: enpresei eta enpresaburuei Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotak ordaintzetik salbuesten zaizkie ezinbestean ERTE batean sartzen dituzten langileak;% 100, 2020ko otsailaren 29an 50 langile edo gutxiago badituzte, eta% 75, gehiago badira.
 • Prestazioak eta onurak: autonomoentzat, jarduera uzteagatik, eta ERTE batek eragindako langileentzat, aldizkako finkoentzat, lanaldi partzialekoentzat edo kooperatibistentzat.
 • Likidezia neurriak: 10.000 milioi euro arteko kreditu lerroak
 • Senitartekoak zaintzeko lanaldia% 100eraino murrizteko eskubidea

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Covid 19: Ayudas y Medidas tributarias de urgencia para Pymes y Autónomos - resumen

Resumen de la batería de ayudas y medidas tributarias de urgencia adoptadas por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, para hacer frente al impacto del Covid-19 en la economía.

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-MEDIDAS TRIBUTARIAS

La Diputación Foral de Bizkaia, ha aprobado una batería de medidas tributarias dirigidas a mejorar la liquidez de las personas de Bizkaia, especialmente de microempresas, pymes y trabajadores autónomos, y a prevenir un impacto económico negativo mayor sobre los sectores más vulnerables de la economía.

 • Suspensión o prórroga del inicio de procedimientos
 • Ampliación de plazos
 • Suspensión de la tramitación de procedimientos tributarios
 • Aplazamiento del pago de impuestos
 • Aplazamientos vigentes
 • Suspensión de los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos
 • Las devoluciones, garantizadas

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE: 946 125 500, en horario continuado de 8:30 a 19:00 de lunes a viernes

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19.

Instrucción 2/2020, de 23 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, sobre el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes derivadas del COVID-19.

MÁS INFORMACIÓN


GOBIERNO VASCO - MEDIDAS

TECNOLOGÍA Y TELETRABAJO

Servicio de Asesoramiento e Implantación de Teletrabajo a disposición de autónomos y pymes, para apoyarles en el uso de la tecnología que les permita continuar con su actividad o parte de la misma desde su domicilio.

Teléfono: 902.702.142

Email: info@spri.eus

 • ACTUACIÓN 2. INDUSTRIA DIGITALA: AYUDAS A LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLÓGICO

Ayudas para la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial. Se ha incluido el Teletrabajo como concepto subvencionable, apoyando los gastos de consultoría, ingeniería, y adquisición de hardware y software.

Se subvencionará con un 50%-35%-25% (en función del tamaño de la empresa).

 • ACTUACIÓN 3. APOYO A INVESTIGACIÓN PROYECTOS CONTRA COVID19*

Ayudas para los agentes de la RVCTI (Investigación Fundamental) y las EMPRESAS para la realización de proyectos relacionados con la lucha contra el Coronavirus, así como con la mitigación y recuperación de los efectos socio – económicos derivados de la emergencia Sanitaria

INDUSTRIA Y FINANCIACIÓN INDIRECTA A PYMES

 • ACTUACIÓN 4. APLAZAMIENTO DE PROGRAMAS (GAUZATU INDUSTRIA, BIDERATU Y BIDERATU BERRIA)

Las empresas beneficiarias de ayudas, en forma de anticipos reintegrables, podrán solicitar el aplazamiento de la devolución de las ayudas y que se devenguen en los próximos 6 meses.

 • ACTUACIÓN 5: ANTICIPOS PAGO PROGRAMA INDARTU

Las pymes beneficiarias del programa INDARTU (subvenciones a fondo perdido para inversiones industriales en zonas desfavorecidas) reciban el abono de la subvención antes de lo que les correspondería en situación de normalidad.

 • ACTUACIÓN 6: LANZAMIENTO DE UN NUEVO PROGRAMA BIDERATU COVID-19*

Programa destinado a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia de la crisis derivada de la expansión del Covid-19.

 • ACTUACIÓN 7: APLAZAMIENTO DE ALQUILERES EN LOS PARQUES TECNOLÓGICOS

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi facilitará financiación indirecta a las empresas instaladas en los parques en régimen de alquiler, aplazándoles el cobro de dicho alquiler.

 • ACTUACION 8: APLAZAMIENTO DE ALQUILERES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Asimismo, desde SPRILUR –Grupo SPRI se acuerda el aplazamiento del cobro de alquileres a favor de Sprilur durante 3 meses, con posibilidad de optar a otros 3 meses adicionales.

AGRICULTURA, PESCA E INDUSTRIA ALIMENTARIA

 • ACTUACIÓN 9. PROGRAMA PARA LA COBERTURA DE EXCEDENTES EN SECTOR ALIMENTARIO*

Programa para apoyar a las Asociaciones y a empresas para la compra de excedentes de producción de productos perecederos de primera producción (sector pesquero, agroganadero, y productos perecederos en almacenes y previstos para su distribución el sector de HORECA).

 • ACTUACIÓN 10. APLAZAMIENTO DE PROGRAMAS SENDOTU e IKERKETA

Aplazamiento de la devolución de los créditos y alquileres por parte de pymes a la administración, relativos a los programas SENDOTU e IKERKETA.

MÁS INFORMACIÓN


LANBIDE-AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS/AS INDIVIDUALES

Estas subvenciones irán destinadas al pago de las cotizaciones y los arrendamientos que tengan que asumir estas personas. con un máximo de 3.000 euros por persona.

MÁS INFORMACIÓN


LÍNEA COVID19 : LÍNEA DE FINANCIACIÓN URGENTE PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

El Gobierno Vasco ha activado con ELKARGI, una línea urgente de financiación de 25M/€ de préstamos directos para apoyar a autónomos y pymes, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF).

La Línea COVID19 del IVF podrá dedicarse a cubrir los gastos fijos de estructura equivalentes a seis meses de funcionamiento ordinario de la empresa, si bien es cierto que de este importe deberán deducirse todas aquellas facilidades de liquidez o coste transitorias o temporales a las que se acojan (por ejemplo, aplazamientos de las Haciendas Forales, reducción de los costes laborales por ERTES u otras deducciones aplicables).

MÁS INFORMACIÓNCOMERCIO Y TURISMO MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha recogido una serie de medidas extrarordinarias que afectan al comercio y al turismo.

 • Exoneración de pagos a la Seguridad Social con ERTE: A las empresas y empresarios se le exime de pagar las cuotas a la Seguridad Social de las personas trabajadoras que incluyan en un ERTE por fuerza mayor, en un 100% si reúnen la condición de tener a 29 de febrero de 2020 de alta a 50 trabajadores o menos, y en un 75% si fuesen más.
 • Prestaciones y beneficios: para autónomos por cese de actividad y para trabajadores afectados por un ERTE, fijos discontinuos, a tiempo parcial o cooperativistas.
 • Medidas de liquidez: Líneas de crédito de hasta 10.000 millones de euros
 • Derecho a reducir la jornada hasta el 100% para el cuidado de familiares

MÁS INFORMACIÓN