Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Kalifikazio fiskaleko txosten teknikoak I+G+B proiektuetarako, 2020

Kalifikazio fiskaleko txosten teknikoak I+G+B proiektuetarako, 2020

Abenduaren 14an irekiko da epea Beazi I+G+Bren ondoriozko zerga-kenkarietarako kalifikazio-txosten teknikoak eskatzeko. Txosten horiek 2020an gauzatutako jarduerei aplikatuko zaizkie.

HANDITZEKO ❯

Viuda de Sainz konpainiak zubi birziklagarriaren eredu berri bat patentatu du

Abanto eta Zierbenan egoitza duen Viuda de Sainz S.A. konpainia bizkaitarrak zubi berrerabilgarri baten eredu bat patentatu du eta Ekonomia Zirkularreko nazioarteko sari bat irabazi du zubi horrekin.

HANDITZEKO ❯

Errepideetako “Bigdata”k mugikortasun seguru eta jasangarria sustatzen du

Etorkizuneko mugikortasunaren erronka garrantzitsuenak hertsiki lotuta daude mundu mailako trafiko hazkundearekin, ingurumenaren kontserbazioarekin eta bideko segurtasunaren hobekuntzarekin. Ibilgailu konektatuak, gidaketa autonomoa, kamerak eta dronak mundu osoko errepideetan, sentsore akustikoak, 5G teknologia eta beste hainbat aplikazio eta teknologia sortu berri, besteak beste, Big data edo gauzen Interneta.Ez da telebistako fikzio bat, baizik eta mugikortasunaren, hots, biztanleriak aurrean daukan erronka handienetako baten errealitatea.

HANDITZEKO ❯

Adimen Artifiziala,giltzarria bateria hobeak lortzeko auto elektrikoentzat

Adimen artifizialari gehitzen zaionean super-ordenagailu modernoen potentzia, teknologia berrien garapena izugarri azkartuko da baterien arloan,adibidez, material berriak eta euren arteko konbinaketak aztertzeko orduan.

HANDITZEKO ❯

Euskadik I+Gn inbertitu zuen 2019an, BPGren % 1,97

INEren datuen arabera, Euskadi da 2019an I+Gn gehien inbertitu duen Estatuko lurraldea, BPGren % 1,97, alegia.

HANDITZEKO ❯

Informes técnicos de calificación fiscal para proyectos I+D+i 2020

Informes técnicos de calificación fiscal para proyectos I+D+i 2020

El 14 de diciembre se abre el plazo para solicitar a Beaz Informes técnicos de Calificación para deducciones fiscales por I+D+i, aplicables a actividades ejecutadas en 2020

AMPLIAR ❯

La firma Viuda de Sainz patenta un nuevo modelo de puente reciclable

La compañía vizcaina con sede en Abanto y Zierbena, Viuda de Sainz S.A. ha diseñado un puente reutilizable que ha patentado y con el que ha obtenido un premio internacional de Economía Circular.

AMPLIAR ❯

El ‘big data’ en las carreteras favorece una movilidad segura y sostenible

Los principales retos que presenta la movilidad del futuro están relacionados con el incremento del tráfico en todo el mundo, la conservación del medio ambiente y cómo mejorar la seguridad vial. Vehículos conectados, conducción autónoma, cámaras y drones en las principales carreteras de todo el mundo, sensores acústicos, tecnología 5G y un sinfín de aplicaciones y tecnologías de reciente creación, como el big data o el internet de las cosas. Todo ello, lejos de protagonizar cualquier ficción televisiva, es ya una realidad en el que se ha convertido en uno de los mayores retos de la población: su movilidad.

AMPLIAR ❯

La Inteligencia Artificial será clave para tener mejores baterías en los coches eléctricos

La inteligencia artificial, junto con la potencia de los superordenadores modernos, permitirá acelerar notablemente el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de las baterías. Por ejemplo, a la hora de analizar nuevos materiales y la combinación de los mismos.

AMPLIAR ❯

Euskadi invirtió en I+D en 2019, el 1,97% del PIB

Según datos del INE, Euskadi se situa como el territorio del Estado que más ha invertido en I+D durante 2019, lo que supone el 1,97% del PIB.

AMPLIAR ❯