Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


norabidea 2022: Bizkaiko hamar enpresatik lauk berrikuntza egin zuten 2021ean

IKUSI TXOSTENA

norabidea 2022ren datuen arabera, Bizkaiko enpresen % 39,2k aitortzen du 2021ean jarduera berritzaileren bat egin duela. Esan daiteke Bizkaiko berrikuntzak beheranzko joera izan duela Covid-19a iritsi zenetik, nahiz eta aurreko krisialdietan baino substratu berritzaile handiagoa mantendu duen.

norabidea azterlana 2007tik egiten ari da, eta bere helburua Bizkaiko enpresek berrikuntzarekin duten harremana aztertzea da, enpresa berritzaile eta ez-berritzailearen profila ezarriz, zein esparrutan ari diren lanean eta hasierako itxaropenen betetze-maila zehaztuz.

Baina adierazle askok behera egin duten arren, azpimarratu behar da onurak eta arrakasta-pertzepzioa oso positiboak direla berrikuntzari heltzen dioten erakundeen artean.

Txostenak 4.0 Industria definitzen duten teknologiak Bizkaiko ekoizpen-industrian sartzeari buruzko datuak ere jasotzen ditu, eta bildutako datuen arabera, mota horretako erakundeen 3tik 1ek teknologia horietakoren batekin lan egin du, baina datu hori igo egin da 2020. urtearekin alderatuta.

BIZKAIKO BERRIKUNTZAREN INDIZEA

JARDUERA BERRITZAILEAREN ONDORIOAK ETA ARRAKASTA-MAILA

Erakundeen % 68,7k arrakastatsutzat jotzen du berritzeko erabakia, eta datu hori jaitsi egin da aurreko urtearekin alderatuta; izan ere, enpresen % 78,8k positibotzat jotzen zuten jarduera berritzaileak egin izana. Eta jaitsiera handia den arren, datuak hobeak dira pandemiaren aurreko urteetakoak baino.

Abian jarritako berrikuntzari esker lortu dituzten ondorio positiboen artean, kalitate handiagoa ( % 83,2), bezeroen beharrei erantzuteko aldia murriztea ( % 73,7) eta produktu eta zerbitzuen sorta handitzea ( % 72,3) daude.

ENPRESA EZ-BERRITZAILEAK

Beste muturrean dago 2021ean inolako jarduera berritzailerik izan ez duten konpainien % 60,8. Enpresek ekimen berritzailerik jorratu ez izana aipatu izanaren arrazoiek edo arrazoiek, bere ustez, merkatuaren dinamismoarekin lotura zabala dute, arrazoi nagusia izaten jarraitzen duen arren, indarrez jaisten baita eta 2020an % 52,8tik % 37ra igarotzen baita.

ENPRESA-LANKIDETZA

Lurraldeko enpresen % 30,7 lankidetzan aritu da 2021ean. Oro har, lankidetzaren helburuak gaindituta geratzen dira, edo gutxienez estalita, enpresek emandako datuen arabera, eta lankidetzan aritu diren enpresen % 62,3k adierazi du helburuak bete dituela.

4.0 INDUSTRIAAztertutako teknologia guztien artean, hauek dira Bizkaiko industrian gehien erabiltzen direnak:

  • Instalazioko datuak, prozesu operatiboak, balio-katea (hornitzaileak eta bezeroak) eta sailak integratzea softwarearen bidez (CRM, ERP, GMAO, etab.). ( % 19,9)
  • 3D simulazioak ( % 8,7)
  • Eta, Cloud Computing ( % 10,0)

Pilatutako mozkinen kopuruari buruz galdetuta, enpresen % 34,7k 4 irabazi edo gehiago izendatu ditu, aurreko urtean % 58,0koa izan bazen ere.

INFORMAZIO GEHIAGO

IKUSI TXOSTENA

norabidea 2022: Cuatro de cada diez empresas de Bizkaia innovaron en 2021

VER INFORME

Según los datos de norabidea 2022, un 39,2% de las empresas de Bizkaia reconoce haber realizado alguna actividad innovadora en 2021. Se podría señalar que desde que el Covid-19 se inició, la innovación en Bizkaia muestra una tendencia a la baja, aunque manteniendo un sustrato innovador por encima del obtenido en anteriores periodos de crisis.

El estudio norabidea se viene realizando desde el 2007, y su objetivo es analizar la relación de las empresas de Bizkaia con la innovación, estableciendo un perfil de la empresa innovadora y no-innovadora, los ámbitos en los que están trabajando, así como el grado de cumplimiento de sus expectativas iniciales.

Pero pese al descenso en muchos de los indicadores, hay que destacar que tanto los beneficios y la percepción de éxito, continúan mostrando un balance my positivo, entre las organizaciones que abordan la innovación.

El informe también recoge datos sobre la incorporación en la industria productiva de Bizkaia, de tecnologías que definen la Industria 4.0 y según los datos recogidos, 1 de cada 3 de este tipo de organizaciones, ha trabajado con alguna de dichas tecnologías, dato que sube respecto al año 2020.

ÍNDICE DE INNOVACIÓN DE BIZKAIA

EFECTOS Y NIVEL DE ÉXITO EN LA ACTIVIDAD INNOVADORA

El 68,7% de las organizaciones valora como un éxito su decisión de innovar, dato que desciende respecto al año anterior, cuando eran un 78,8% de las empresas las que valoraban positivamente el haber realizado actividades innovadoras. Y aunque supone un descenso importante, los datos son mejores que los que se daban en anteriores a los años de la pandemia.

Entre los efectos positivos que han obtenido gracias a la innovación puesta en marcha, está el de una mayor calidad (83,2%), una reducción del periodo de respuesta a las necesidades de los clientes (73,7%) y la ampliación de la gama de productos y servicios (72,3%)

EMPRESAS NO INNOVADORAS

En el otro extremo está el 60,8% de las compañías que no han tenido ningún tipo de actividad innovadora en 2021. Las razones o motivos por los que las empresas han mencionado no haber abordado ninguna iniciativa innovadora tienen, a su juicio, amplia relación con el dinamismo del mercado, que aunque sigue siendo la razón más mencionada, baja con fuerza y pasa del 52,8% en el 2020, al 37%.

COOPERACIÓN EMPRESARIAL

El 30,7% de las empresas del territorio ha cooperado en el 2021. En términos generales los objetivos de la cooperación quedan superados o al menos cubiertos a tenor de los datos proporcionados por las empresas, siendo un 62,3% de las empresas que han cooperado las que dicen haber cumplido los objetivos.

INDUSTRIA 4.0

De todas las tecnologías analizadas las más presentes en la industria vizcaína son:

  • Integración de datos de planta, procesos operativos, cadena de valor (proveedores y clientes) y departamentos a través de software (CRM, ERP, GMAO, etc..). (19,9%)
  • Simulaciones 3D (8,7%)
  • Y, Cloud Computing (10,0%)

Preguntadas por el número de beneficios alcazados, el 34,7% de las empresas ha nombrado 4 ó más beneficios conseguidos, cuando en el año anterior este dato fue del 58,0%.

MÁS INFORMACIÓN

VER RESUMEN