Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntza, Inbertsio eta Lankidetzarako Laguntza Berriak: 2i plana eta Ekarlanean programa

2i PLANAREN PROGRAMA: BERRIKUNTZA ETA INBERTSIO AURRERATUA SUSTATZEA

Bi ildoa ditu:

 • 1. ildoa: berrikuntza-proiektuak gauzatzeko kostuetarako diru-laguntzak: edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa) berrikuntza-proiektuetarako laguntzak eta inbertsio aurreratuak, negozio-ereduarekin koherenteak eta inpaktu handikoak.
 • 2. ildoa: berrikuntza-proiektuak finantzatzeko kostuetarako diru-laguntzak. Diruz lagundu ahal izango dira 1. lerroan diru-laguntza jaso duten proiektuak bultzatzeko Europako Funtsek emandako maileguak.

Eskabideak aurkezteko epea

 • 1. ildoa: 2022ko martxoaren 21etik apirilaren 8ra
 • 2. ildoa ofizioz izapidetuko da, sinatutako mailegu bakoitzari buruzko informazioa jaso ondoren.

Argibide gehiago

ELKARLANEAN PROGRAMA: LEHIAKORTASUNERAKO ETA LANKIDETZA BERRIKUNTZARAKO PLANA

Hainbat erakundek partzuergoan garatutako proiektuak diruz lagunduko dira, honako tipologia hauetako baliabideak, arriskuak eta balizko onurak partekatuz:

a) Lankidetzako berrikuntza-proiektuak:

 • Produktu edo zerbitzu berriak diseinatzea edo garatzea, edo lehendik daudenak nabarmen hobetzea
 • Negozio-eredua eraldatzea
 • Merkatu berrietara zabaltzeko berrikuntza

b) Negozio-aukera berritzaileen bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak, modu kooperatiboan identifikatuak

Eskabideak aurkezteko epea
2022ko martxoaren 21etik apirilaren 8ra

Argibide gehiagorako

Nuevas Ayudas a la Innovación, Inversión y Cooperación: Plan 2i y Programa Elkarlanean

PROGRAMA PLAN 2i: PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA INVERSIÓN AVANZADA

Consta de dos líneas:

 • Línea 1: Subvenciones para costes de ejecución de proyectos de innovación: Ayudas a proyectos de innovación en cualquier área (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) e inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio y con alto impacto.
 • Línea 2: Subvenciones para costes de financiación de proyectos de innovación. Serán subvencionables los préstamos otorgados por Fondos Europeos para impulsar los proyectos que hayan recibido subvención en la Línea 1.

Plazo de presentación de solicitudes

 • Línea 1: desde el 21 de marzo hasta el 8 de abril de 2022
 • Linea 2 se tramitará de oficio una vez se reciba información sobre cada préstamo suscrito

Más información

PROGRAMA ELKARLANEAN: PLAN PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN COLABORATIVA

Se subvencionará proyectos desarrollados por varias entidades, en consorcio, compartiendo recursos, riesgos y potenciales beneficios, de las siguientes tipologías:

a) Proyectos de innovación en colaboración como son:

 • Diseño o desarrollo de nuevos productos o servicios, o mejoras sustanciales en los ya existentes
 • Transformación del modelo de negocio
 • Innovación para apertura a nuevos mercados

b) Estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa

Plazo para presentación de solicitudes

Del 21 de marzo hasta el 8 de abril de 2022

Más información