Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Patentek, Diseinu Industrial, Erabilgarrita-ereduak eta Markak Bizkaian - 20202

Barrixe - Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiaren datuen arabera, Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen% 19,9k soilik adierazi du inoiz erregistratu dituela bere markak, asmakuntzak edo diseinuak. Ehuneko horretatik, beren eskubideak babesteaz arduratzen diren enpresa urrien artean erregistro mota ohikoena marken erregistroa da (% 14,4); aldiz, erabilgarritasun-eredu baten erregistroa% 2,4ra iristen da, patenteena eta diseinu industrialarena% 2,3an geratzen dira.

Bizkaian patenteen eta erabilgarritasun-ereduen eskaera murriztu egin da, marken eskaera egonkorra da eta diseinu industrialeko eskaerak igo egin dira.

Hauek dira 2020ko datuak, eskatutako erregistro motaren arabera:

  • 2020. urtean, Bizkaiko patente nazionalen eskaerak beherakada txiki bat izan du: guztira 30 patente eskatu dira, hau da, 2019an baino bi gutxiago.
  • 2020an egindako diseinu industrialeko eskaerei dagokienez, Bizkaian 22 izan dira guztira, hau da, 2019an baino bost gehiago.
  • Portaera nahiko negatiboa izan da Erabilgarritasun-ereduei dagokienez. Horrela, Bizkaian 59 eskaera egin ziren 2019an, eta 53 202an.
  • Marka nazionalen eskaerei dagokienez, 2020ko datuek adierazten dute euskal lurraldeen artean Bizkaia dela marka-eskaera gehien dituena, 994 guztira.

INFORMAZIO GEHIAGO

Patentes, Diseño Industrial, Modelos de Utilidad y Marcas en Bizkaia - 2020

Según datos de barrixe - Observatorio de la Innovación de Bizkaia, tan solo el 19,9% de las pymes vizcaínas afirma haber registrado en alguna ocasión sus marcas, invenciones o diseños. De ese porcentaje, el tipo de registro más común entre las pocas empresas que se preocupan por proteger sus derechos es el registro de sus marcas (14,4%), mientras que el registro de un modelo de utilidad apenas alcanza el 2,4% y el de patentesy el de diseño industrial se quedan en un 2,3%.

Bizkaia presenta disminución en la solicitud de patentes y de modelos de utilidad, estabilidad en la solicitud de marcas y aumento en las solicitudes de diseño industrial.

Estos son los datos del 2020, según el tipo de registro solicitado:

  • En el total del año 2020, la solicitud de patentes nacionales de Bizkaia ha presentado una pequeña disminución,situándose en un total de 30, lo que supone dos menos que en 2019.
  • Respecto a las solicitudes de diseño industrial realizadas en 2020, en Bizkaia se han alcanzado un total de 22, lo que supone cinco más que en 2019.
  • El comportamiento ha sido bastante negativo en lo referente a los Modelos de Utilidad. De este modo, en Bizkaia se pasa de 59 solicitudes de modelos de utilidad en 2019 a 53 en 202
  • Respecto a las solicitudes de marcas nacionales, los datos de 2020 indican que, entre los territorios vascos, es Bizkaia quien tiene un número mayor de solicitudes de marca ascendiendo a un total de 994.

AMPLIAR INFORMACIÓN