Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Adimen artifiziala duen maleta bat sortu dute itsuak gidatzeko

Japonian adimen artifiziala duen maleta bat sortu dute itsuak gidatzeko

Sentsorez, adimen artifizialez eta motorrez hornitutako maleta bat da, ikusteko zailtasunak dituzten pertsonei modu seguruanibiltzen laguntzeko oztopoen edo beste pertsona batzuen inguruan.

HANDITZEKO ❯

Adimen Artifiziala birziklapen-prozesuan

Hondakin-fluxuen bereizketak eskatzen dituen kalitate eta kantitate eskakizun zorrotzak betetzeko ezinbestekoa da arazo horri aurre egingo dioten konponbide berriak sortzea, eta horietako bat izan liteke ikusmen eta adimen artifiziala konbinatzea lehendik existitzen diren teknologiekin (adibidez NIR kamerak).

INTEREMPRESASek argitaratutako artikulu batean teknologia-mota horri buruzko sarrera bategin dute, haren potentziala ulertzeko eta jakiteko zergatik ari den esponentzialki hazten. Artikuluan azaltzen da nola erabiltzen den gaur egun hondakinen bereizketa sektorean eta zertan izan daitekeen lagungarri etorkizunean.

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Enpresa 2023

Otsailaren 23an, Beazek lurraldeko enpresak ospatuko ditu BECen, haiekin Bizkaiko Foru Aldundiaren lehentasun estrategikoak eta hazkunde ekonomikoari laguntzeko neurriak partekatzeko. Bizkaiak lotura duen nazioarteko sei erakunderekin batera, lurraldeek datozen urteetan sare globaletako subjektu aktibo gisa izango duten zeregina aztertuko da.

HANDITZEKO ❯

Talentua erakartzeko dirulaguntza-programa - 2023

Programa honen helburua da prestakuntza eta esperientzia profesional handia duten profesionalak Bizkaira erakartzea, aberriratzea, lotzea eta atxikitzea, Bizkaiko enpresek talentua kontrata dezaten lagunduz.

HANDITZEKO ❯

Elkarlanean 2023: Lehiakortasunerako eta Lankidetza Berrikuntzarako Plana

Elkarlanean programak helburu hauek ditu:

a) Bizkaiko enpresen artean lankidetzan sortutako berrikuntza-proiektuen garapena sustatzea, arrisku partekatuan.

b) Bizkaiko enpresa batzuen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea laguntzea.

HANDITZEKO ❯

Hazitek 2023: Enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa - I. fase

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak arautzea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

HANDITZEKO ❯

I+G zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboak diseinatzeko laguntzak - 2023

Ikerketa eta garapeneko elkarlaneko zeharkako proiektu traktoreak diseinatzeko laguntzak, eremu hauetan:

  • Zahartze osasungarria
  • Mugikortasun elektrikoa
  • Ekonomia Zirkularra
HANDITZEKO ❯

Una maleta con inteligencia artificial para guiar a personas ciegas

Una maleta con inteligencia artificial para guiar a personas ciegas en Japón

Se trata de una maleta equipada con sensores, inteligencia artificial y motores que ayudan a guiar a personas con dificultades visuales de manera segura alrededor de obstáculos u otras personas.

AMPLIAR ❯

Inteligencia Artificial en el reciclado

Los exigentes requisitos de calidad y cantidad de separación en los flujos de residuos hacen necesarias nuevas soluciones que afronten esta problemática y una de las posibles soluciones para este problema reside en la visión artificial y la inteligencia artificial en combinación con tecnologías ya existentes como puede ser las cámaras NIR.

En un artículo publicado por INTEREMPRESAS hacen una introducción a este tipo de tecnología para comprender su potencial, a qué se debe su crecimiento exponencial, explican algunos de sus usos actuales en el sector de la separación de residuos y en cómo puede ayudar de cara al futuro.

AMPLIAR ❯

Bizkaia Enpresa 2023

El 23 de febrero, Beaz celebra en el BEC a las empresas del territorio con el fin de compartir con ellas las prioridades estratégicas de la Diputación Foral de Bizkaia y las medidas de apoyo al crecimiento económico. Junto a seis entidades internacionales con las que Bizkaia tiene conexión, se analizará el papel que los territorios van a tener en los próximos años como sujetos activos en redes globales.

AMPLIAR ❯

Programa Atracción de Talento - 2023

El objetivo de este programa es promover la atracción, repatriación, vinculación y retención de talento a Bizkaia de personas profesionales con amplia cualificación y experiencia profesional, mediante el apoyo a la contratación de las mismas por parte de las empresas de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Elkarlanean 2023: Plan para la Competitividad e Innovación Colaborativa

El programa Elkarlanean tiene como objetivos:

a) Fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre empresas de Bizkaia.

b) Impulsar la realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas de Bizkaia

AMPLIAR ❯

Hazitek 2023: Programa de Apoyo a la I+D empresarial- Fase I

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2030.

AMPLIAR ❯

Ayudas al diseño de Proyectos Tractores Transversales Colaborativos de I+D - 2023

Ayudas al diseño de Proyectos Tractores Transversales Colaborativos de Investigación y Desarrollo en los ámbitos:

  • Envejecimiento Saludable
  • Movilidad Eléctrica
  • Economía Circular
AMPLIAR ❯