Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Gauzatu Industria programa 2021

Gauatu Industria 2021 programaren oinarriak argitaratu dira: aurrerakin itzulgarriak dira, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren ETEak sortu eta garatzeko.

Erakunde onuradunak

 • ETEak eta enpresa-taldeak

Laguntza jaso dezakeen inbertsioa

Diruz lagundu daitezkeen gastuen artean, honako kategoria hauetako aktiboak erostea sartzen da:

 • 203.– Jabetza industriala eta patenteak.
 • 206.– Aplikazio informatikoak.
 • 210.– Lurrak eta ondasun naturalak.
 • 211.– Eraikuntzak.
 • 212.– Instalazio teknikoak.
 • 213.– Makinak.
 • 214.– Tresneria.
 • 215.– Bestelako instalazioak.
 • 217.– Informazioa prozesatzeko ekipamenduak.

Epea: Irailaren 15ean arte

INFORMAZIO GEHIAGORAKO

Programa Gauzatu Industria 2021

Se han publicado las bases del programa Gauzatu Industria 2021, que consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

Entidades beneficiarias

 • Pymes y grupos empresariales

Inversiones subvencionables

Entre los gastos subvencionables se incluye la compra de activos, que pertenezcan a las categorías de:

 • 203.– Propiedad Industrial y Patentes.
 • 206.– Aplicaciones informáticas.
 • 210.– Terrenos y bienes naturales.
 • 211.– Construcciones.
 • 212.– Instalaciones técnicas.
 • 213.– Maquinaria.
 • 214.– Utillaje.
 • 215.– Otras instalaciones.
 • 217.– Equipos para procesos de información.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre

MÁS INFORMACIÓN