Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntzarako, ekintzailetzarako, 4.0 industriarako eta zibersegurtasunerako laguntzak

ENPRESA BERRITZAILEAK SORTZEKO LAGUNTZAK 2021

Programa lau jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:

— 1. arloa. Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea: Enpresa berritzaile berria edo negozio-unitate berria sortzeko proiektua garatzea eta definitzea

— 2. arloa. Enpresa berritzaile berriak: Gutxienez 2 langile dituzten enpresa berritzaile berriak

— 3. arloa. Ekintzailetza ekosistemaren dinamizazioa: Lankidetzako berrikuntza-plan bat garatzea, enpresa traktoreek berrikuntzaren arloan dituzten beharrak eta erronkak bete ahal izateko, Bizkaiko startup eta ekintzailetza-ekosistemarekin lankidetzan

— 4. arloa. Azelerazioa: Dagoen negozioaren eskalagarritasuna merkatu berrietara

Eskabideak aurkezteko epea hurrengoa izango da:

  • 1., 2. eta 4. arloetarako, 2021eko martxoaren 26tik apirilaren 23ko 13:30 arte.
  • 3. arlorako, 2021ko martxoaren 26tik irailaren 15eko 13:30 arte.

Argibide gehiagorako


BERRIKUNTZA ETA INBERTSIO AURRERATUA SUSTATZEKO 2I PLANA DIRULAGUNTZA PROGRAMA

Programa honek bi lerro ditu:

  • Berrikuntza-proiektuetarako laguntzak, bai teknologiakoak bai teknologiatik kanpokoak, erakundearen edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa...) eta inbertsio aurreratuak.
  • Berrikuntza sustatzeko Europako funtsek emandako maileguak.

Argibide gehiagorako


EKINTZAILE LAGUNTZEN PROGRAMA

"Bussiness Innovation Center" (BIC) batek babestutako enpresa-proiektu berritzaile eta/edo teknologia-, industria- eta/edo lotutako zerbitzu-proiektu berrietarako laguntzak.

Amaiera data: 2021eko abenduaren 10an

Argibide gehiagorako


INDUSTRIA DIGITALA

Industria-produktuarekin eta -prozesuarekin lotutako industria- eta zerbitzu-enpresentzako laguntzak, Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKT) txertatzeko. Adibidez: telelana, sentsorika, smart factory, merkataritza elektronikoa

Amaiera data: Irailaren 24an

Argibide gehiagorako


ZIBERSEGURTASUN INDUSTRIALA 2021

It/ot (Information Technology/Operational Technology) inguruneetarako zibererasoen aurrean babes-sistemen konbergentzia eta integrazioa lantzen duten proiektuetarako laguntzak.

Amaierar data: azaroaren 26an

Argibide gehiagorako

Ayudas a la innovación, emprendimiento, industria 4.0 y ciberseguridad

AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS 2021

Este programa consta de 4 apartados:

— Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores: Desarrollo y definición del proyecto de creación de la nueva empresa innovadora o de la nueva unidad de negocio

— Área 2. Nuevas empresas innovadoras: Nuevas empresas innovadoras que tengan al menos 2 empleados

— Área 3. Dinamización del ecosistema de emprendimiento: Desarrollo de un plan de innovación colaborativo que permita a las empresas tractoras cubrir sus necesidades y retos en materia de innovación, en colaboración con las startups y con el ecosistema de emprendimiento de Bizkaia.

— Área 4. Aceleración: Escalabilidad del negocio existente a nuevos mercados

Fechas de finalización:

  • Para las áreas 1, 2 y 4, desde el 26 de marzo hasta el 23 de abril de 2021
  • Para el área 3, desde el 26 de marzo hasta el 15 de septiembre de 2021

Más información


PLAN 2I DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA INVERSIÓN AVANZADA

Este programa consta de dos líneas:

  • Ayudas a proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad...) e inversiones avanzadas.
  • Préstamos otorgados por fondos europeos para el impulso de la innovación.

Más información


PROGRAMA DE AYUDAS EKINTZAILE

Ayudas a nuevos proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, industriales y/o de servicios conexos, tutelados por un «Bussiness Innovation Center» (BIC).

Fecha de finalización: 10 de diciembre de 2021

Más informaciónINDUSTRIA DIGITALA 2021

Ayudas a las empresas industriales y de Servicios conexos ligados al producto-proceso industrial para la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs), como puede ser teletrabajo, sensórica, realidad virtual, smart factory, fabricación aditiiva, comercio electrónico...

Fecha de finalización: 24 de septiembre

Más información


PROGRAMA DE AYUDAS CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2021

Ayudas a proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational Technology) en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial.

Fecha de finalización: 26 de noviembre

Más información