Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Covid 19: Laguntzak, finantzaketa, zerga-neurriak eta berrikuntza

Lanbide: Laguntza-deialdi berria, Autonomo eta Enpresaburu indibidualentzako beren jarduerak bertan behera geratu dira

Laguntza horien jomuga COVID-19ak sortu duen osasun-krisia kudeatzeko xedearekin ezarri den alarma-egoeraren ondorioz beren jarduera eten duten norberaren konturako langileak edo langile autonomoak dira. Laguntzek langile gisa kotizatzeko eta negozio-lokala alokatzeko kuotak estaltzen dituzte. Apirilaren 16tik aurrera eskatu ahal izango dira laguntzak

HANDITZEKO ❯

Bizkaiak ezohiko zerga-neurriak hartu ditu Covid19ren eraginaren aurrean

Zergen arloan dauzkan eskumenez baliatuz, Aldundiak mugatu, eten edo atzeratu egin ditu martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean sortzen diren zerga-betebeharrak: zergen ordainketak eta autolikidazioak eta aitorpenak aurkeztea. Epealdi hori luzatu egin daiteke larrialdiaren arabera.Langile autonomoen PFEZren zatikako ordainketak ere eten egingo dira. Luzapena Sozietateen gaineko Zergan, ETE eta mikroETEentzat.

HANDITZEKO ❯

Covid 19: ETEei, MikroETEei eta Autonomoei finantza-laguntza emateko Programa

Eusko Jaurlaritzak, –Euskadin ari diren 15 finantza erakundeekin eta Elkargirekin batera– ete-ei, mikroete-ei eta autonomoei finantza laguntza emateko 500 M/€-ko programa aktibatzea onetsi du. 6 hilabeteko likidezia- eta finantzaketa-beharrei erantzutea izango du helburu.

HANDITZEKO ❯

Telelanari buruz Aholkatzeko eta Ezartzeko Zerbitzua

Eusko Jaurlaritzak eta SPRIk abian jarri dute INPLANTALARIAK zerbitzua, autonomoentzako eta ETEentzako Telelana Aholkularitza eta Ezartzeko. Zerbitzu hori doakoa izango da, eta autonomoentzako eta enpresentzako aholkularitza-esperientzia handia duen teknologia-aholkulari talde batek emango du modu telematikoan. Horri esker, enpresan tresna teknologikoak modu eraginkorrean ezartzeko eta erabiltzeko moduari buruzko balio-ezagutza izango du, telelana bermeekin eta segurtasunarekin ezartzea lortzeko.

HANDITZEKO ❯

Merkataritza, Ostalaritza eta Artistak digitalizatzeko laguntzak

PuntuEUS Fundazioak zure jarduera edo proiektua digitalizatzeko beharrezko baliabideak eskaini nahi dizkizu: .EUS domeinua eta zerbitzaria kosturik gabe lehen urterako.

  • Zure jarduera zabaltzeko .EUS domeinu-izena, zure online presentzia indartzeko.
  • Hosting-a, zure webgunea bertan jartzeko.
  • Zure domeinu-izena duen helbide elektronikoa, bezeroekin komunikatu ahal izatek
HANDITZEKO ❯

Makers eta 3D inprimagailuak koronabirusaren aurka

Italian 3Dn inprimatutako Open Source balbulak erabiltzen ari dira arnasgailuetarako. Iragan ostiralean egoera izugarria gertatu zen Chiariko ospitalean, Brescian (Italia). Koroabirusaren aurkako borroka arriskuan ikusten zen, ez zegoelako arnasgailuetan erabili beharreko balbula gehiagorik, gaixotasunagatik larrien tratatzen ari ziren ZIUentzat kritikoak zirenak.

HANDITZEKO ❯

Aplikazio bati esker ospitaleek iskin egin diezaiokete koronabirusak eragindako kolapsoari

Arreta medikoa planifikatzeko behar den informazioa kontrolatzen du. Kanadan aplikazio bat garatu dute ospitaleak ez daitezen kolapsatu koronabirusagatik: zehazten du zenbat kasu atenditu daitezkeen gehienez, erabilgarri dauden oheak eta haizagailuak kontrolatzen ditu, eta kalkulatzen du zenbat pazientek beharko dituzten une bakoitzean.

HANDITZEKO ❯

Aplikazio informatiko batek ahotsa aztertuz detektatzen du Covid-19a

Aplikazio informatiko batek ahotsaren analisi adimendunaren bitartez detektatzen du Covid-19a. Ez du ordezkatzen diagnostiko medikoa, baina orientatiboa izan liteke pertsonentzat eta osasun arloko agintarientzat. Ez du ordezkatzen diagnostiko medikoa, baina orientatiboa da.

HANDITZEKO ❯

Covid 19: Ayudas, financiación, medidas tributarias e innovación

Lanbide: Ayudas a Autónomos y empresarios/as individuales cuyas actividades han quedado suspendidas

Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las ayudas cubren las cuotas relativas al pago de la cotización como trabajador/a y el arrendamiento de local de negocio. Las ayudas podrán solicitarse a partir del 16 de abril.

AMPLIAR ❯

Bizkaia adopta medidas tributarias extraordinarias frente al impacto del Covid19

En el ámbito de sus competencias tributarias, la Diputación limita, suspende o aplaza obligaciones tributarias que pudieran generarse entre el 16 de marzo y el próximo 1 de junio, como el pago de impuestos o la presentación de autoliquidaciones y declaraciones. Esta fecha podrá prorrogarse si lo exige la situación de emergencia. También se suspenden los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos. Moratoria en el Impuesto de Sociedades, para pymes y micropymes.

AMPLIAR ❯

Covid 19: Programa de apoyo financiero Pymes, Micropymes y personas Autonómas

El Gobierno Vasco aprueba la activación -junto a 15 entidades financieras que operan en Euskadi y Elkargi- del programa de apoyo financiero pymes, micropymes y personas autonómas por valor de 500 M/€. y tendrá por objeto atender las necesidades de liquidez y financiación de circulante de 6 meses.

AMPLIAR ❯

Servicio de Asesoramiento e Implantación de Teletrabajo

El Gobierno Vasco y la SPRI ponen en marcha el servicio INPLANTALARIAK, de Asesoramiento e Implantación de Teletrabajo para autónomos y pymes. Este servicio, que será gratuito, se prestará de forma telemática por un equipo de asesores tecnológicos con amplia experiencia en asesoramiento a autónomos y empresas, lo cual le confiere un conocimiento de valor sobre cómo implantar y utilizar eficientemente las herramientas tecnológicas en la pequeña empresa para lograr implantar el teletrabajo con garantías y seguridad.

AMPLIAR ❯

Ayudas para la Digitalización del Comercio, Hostelería y Artistas

La Fundación PuntuEUS ofrece los recursos necesarios para digitalizar tu actividad o proyecto: dominio .EUS y servidor sin coste el primer año.

  • Nombre de dominio .EUS para ampliar tu actividad, reforzando tu presencia online.
  • Hosting para ubicar tu web.
  • Correo electrónico con tu nombre de dominio para poder comunicarse con los clientes
AMPLIAR ❯

Makers e impresoras 3D contra el coronavirus

En Italia están usando válvulas Open Source impresas en 3D para respiradores en UCIs. El pasado viernes se produjo una situación terrible en el hospital de Chiari en Brescia (Italia). La lucha contra el coronavirus se veía en peligro porque no había más válvulas que utilizar en los respiradores, críticos para las UCI en las que estaban tratándose los pacientes más graves por la enfermedad.

AMPLIAR ❯

Una aplicación evita el colapso de los hospitales por el coronavirus

Controla la información necesaria para la planificación de la atención médica. Canadá ha desarrollado una aplicación que ayuda a los hospitales a evitar el colapso por el coronavirus: determina el máximo de casos que podrían atender, controla las camas disponibles y ventiladores, y calcula cuántos pacientes los necesitarán en cada momento.

AMPLIAR ❯

Una aplicación informática detecta el Covid-19 por la voz

Una aplicación informática detecta el Covid-19 mediante el análisis inteligente de la voz. No sustituye el diagnóstico médico, pero es orientativa para personas y autoridades sanitarias.

AMPLIAR ❯