Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko Kanpo Merkataritza, produktuen maila teknologikoaren arabera - 2021

barrixek produktuen maila teknologikoaren arabera aztertzen du kanpo-merkataritza, Eustaten datuetan oinarrituta, eta azken txostenak erakusten duenez, kanpo-merkatu teknologikoak, aztertzen diren adierazle gehienetan, oraindik ez ditu berreskuratu pandemia aurreko mailak.

Maila teknologiko handiko produktuen Bizkaiko esportazioak % 1,3 gehitu ziren iaz eta euskal esportazioen % 54,5 izan ziren

Produktu mota horren inportazioei dagokienez, 284,8 milioira iritsi ziren, 2020an baino % 7,9 gutxiago.

Azpimarratu behar da maila teknologiko altuko produktuen esportazioen % 22,7k eta % 18,8k AEBn eta Erresuma Batuan dutela helmuga, hurrenez hurren.

Aldiz, maila teknologiko handiko produktuen hornitzaile nagusia Txina da, zeinak inportatutako guztiaren % 23,9 kontzentratzen duen, baina atzerakada handia izan du 2020arekin alderatuta, orduan ehuneko hori % 39,2koa baitzen.

Horrez gain, maila teknologiko altuko produktuen artean aipatzekoa da produktu farmazeutikoen esportazioak % 25,7 hazi direla eta inportazioak % 114,3.

Euskadi osoa kontuan hartuz gero, 2021ean maila teknologiko altuko esportazioen lurraldekako bilakaerak % 7,1 egin du gora; inportazioen kasuan, aldiz, hazkundea % 9,3koa izan da.

Ikusi txostena

Comercio Exterior de Bizkaia según el nivel tecnológico de los productos-2021

barrixe analiza el Comercio Exterior según el nivel tecnológico de los productos en base a datos del Eustat y según muestra el úlitmo informe, el mercado exterior tecnológico, en la mayoría de los indicadores que se analizan, aún no ha recuperado los niveles prepandemia.

En relación a las exportaciones de Bizkaia de productos de alto nivel tecnológico aumentaron el año pasado un 1,3% y suponen el 54,5% de las exportaciones vascas

En lo que se refiere a las importaciones de este tipo de productos alcanzaron los 284,8 millones, con un retroceso del 7,9% respecto a 2020.

Remarcar que un 22,7% y un 18,8% de las exportaciones de productos de nivel tecnológico alto, tienen su destino en EE.UU. y el Reino Unido, respectivamente.

En cambio el principal proveedor de productos de alto nivel tecnológico es China que concentra el 23,9% del total importado, pero sufre un importante retroceso respecto al 2020, cuando este porcentaje se situaba en el 39,2%.

Otro dato a tener en cuenta es que de entre los productos de nivel tecnológico alto destaca la subida del 25,7% de las exportaciones de los productos farmacéuticos, y del 114,3% de las importaciones.

En el conjunto de Euskadi, la evolución territorial de las exportaciones de nivel tecnológico alto en 2021 ha aumentado un 7,1%, y en el caso de las importaciones lo ha hecho en un 9,3%

Ver informe