Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Euskadi herrialde berritzaile indartsuen mailan, European Innovation Scoreboarden arabera

Euskadi herrialde berritzaile indartsuen mailan, European Innovation Scoreboarden arabera

Berrikuntza-adierazleen European innovation scoreboard (EIS 2022) panelak 0,597ko balioa lortu du Euskal AEn, 27-EBko batez bestekoa (0,542) baino puntuazio handiagoa, Eustaten datuen arabera.

Berrikuntza-adierazleen Europako panela – EIS 2022 – lau bloketan egituratzen da, eta horietan 12 berrikuntza-dimentsio biltzen dira, guztira 32 adierazletarako. "Esparru-baldintzak" eta "Inbertsioak", Euskal Autonomia Erkidegoa nabarmentzen den berrikuntza-blokeak.

BaBesTu: Jabetza Intelektuala Bizkaian eta EAEn - 2022

EAEn emandako patenteei, erabilgarritasun-ereduei eta diseinu industrialari buruzkoOEPMren datuak biltzen dituen BaBesTu azterlanaren bigarren edizioa. Bertan, kontzesio handienak zein eremutan erregistratzen ari diren, zein lurraldetan dauden, nork eskatzen dituen eta EAEko jarduera asmatzailea zein den jakin daiteke.

Oro har, zenbaketa orokorrak zapore gazi-gozoa du. Hala, nabarmendu behar da igo egin direla patente nazionalen eta erabilgarritasun-ereduen emakidak, bai Bizkaian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan. Aitzitik, behera egin dute diseinu industrialei buruzko emakidek, Bizkaiko Lurralde Historikoan eta EAEn. Halaber, EAEn bizi diren pertsonek Europa bidez egindako patente-eskaerek ere behera egin dute.

Hazinnova 2022 diru laguntzak

Hazinnovak aholkularitza espezializatua eta doakoa eskaintzen die ETEei, 50 ordura, honako arlo hauetan hobekuntza-proiektuak gauzatzeko:

 • Ekonomiko-finantzarioa
 • Ekoizpena
 • Logistika
 • Barne-administrazioa
 • Pertsonak
 • Bezeroak
 • Merkatu berriak
 • Produktua

Amaiera-data: 2022ko abenduaren 1a

Adimen Artifizial Aplikatua 2022 laguntza-programa

Adimen artifizialean oinarritutako zerbitzuak eta/edo merkataritza-irtenbideak aplikatzeko proiektuetarako laguntzak, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Adimen artifizialean oinarritutako zerbitzuak eta/edo merkataritza-irtenbideak aplikatzearekin lotuta egotea
 • Besteak beste, Machine learning, Deep learning, Ikuspen Artifiziala eta abarretan adimen artifizialeko algoritmia erabiltzen dela egiaztatzea.

Amaiera data: 2022ko azaroak 21

4.0 Industria: lantegi adimendunerako eraldaketa bidea

Adimen Artifiziala, Big Data eta lainoaren gisako konponbideak dira lantegi adimendunek txertatu dituzten elementu teknologiko garrantzitsuenak.Horrelako teknologiei esker, langileak askoz produktiboagoak eta eraginkorragoak dira euren lanean, eta konektatuago aritzen dira gainera.

Euskadi al nivel del grupo de países innovadores fuertes, según European Innovation Scoreboard

Euskadi herrialde berritzaile indartsuen mailan, European Innovation Scoreboarden arabera

El Panel europeo de indicadores de innovación-European innovation scoreboard -EIS 2022-, alcanza un valor de 0,597 en la C.A. de Euskadi, puntuación superior a la de la media de la UE-27, que alcanza una puntuación de 0,542, según datos elaborados por Eustat.

El Panel europeo de indicadores de innovación - EIS 2022- se estructura en cuatro bloques, que engloban 12 dimensiones de innovación, para un total de 32 indicadores. "Condiciones marco’" e ‘"Inversiones’" son los bloques de innovación en los que la C.A. de Euskadi destaca.

BaBesTu: La Propiedad Intelectual en Bizkaia y la CAPV - 2022

Segunda edición del estudio BaBesTu, que recoge datos de la OEPM relativos a las patentes, modelos de utilidad, diseño industrial concedidas en el CAPV, pudiendo conocer en qué ámbitos se están registrando mayores concesiones, qué territorios están a la cabez, quiénes las solicitan y cual es actividad inventiva de la CAPV.

En términos generales, el cómputo global deja un sabor agridulce. Así cabe destacar que suben las concesiones de patentes nacionales y de los modelos de utilidad, tanto en Bizkaia como en el conjunto de la C.A. Vasca. Por el contrario, decaen las concesiones relativas a diseños industriales, en el Territorio Histórico de Bizkaia, y en la CAPV. Un dato que sufre también una caída son las solicitudes de patentes vía Europea, por parte de personas residentes en la CAPV.

Programa de ayudas Hazinnova 2022

Hazinnova da acceso a las pymes a 50 horas de consultoria especializada y gratuita, para ejecutar proyectos de mejora en áreas como:

 • Económica - financiera
 • Producción
 • Logística
 • Administración interna
 • Personas
 • Clientes
 • Nuevos mercados
 • Producto

Fecha de finalización: 1 de diciembre del 2022

Programa de Inteligencia Artificial Aplicada 2022

Ayudas a proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial y que cumplan los siguientes requisitos:

 • Estar relacionados con la aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial
 • Acreditar el uso de algoritmia de Inteligencia Artificial en ámbitos como Machine learning, Deep learning, Visión Artificial, u otros.

Fecha finalización: 21 de noviembre de 2022

Industria 4.0: El camino de transformación hacia la fábrica inteligente

Soluciones como la Inteligencia Artificial, Big Data y la nube se han convertido en las principales incorporaciones tecnológicas de las fábricas inteligentes. Estas permiten que las personas realicen sus trabajos en una forma más productiva, eficiente y conectada.