Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Nazioartekotzeko eta Berrikuntzarako Laguntza Berriak

3I PROGRAMA: BERRIKUNTZARI, NAZIOARTEKOTZEARI ETA INBERTSIOARI LAGUNTZA INTEGRALA EMATEKO

Enpresen lehiakortasuna handitzeko laguntzak, berrikuntzako, nazioartekotzeko eta inbertsioko ekintza integralen bidez.
Honako hauek lagunduko dira diruz:

  • Enpresarentzako jarduera estrategikoak, berrikuntza-proiektuen bidez lehiakortasuna hobetzera bideratutakoak, erakundearen edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa)
  • Inbertsio elkartuak eta nazioartekotzera bideratutako jarduerak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta eragin handikoak.

Aurkezteko epea: apirilaren 19tik maiatzaren 7ra

Argibide gehiagorako


NAZIOARTEKOTZERAKO DIRULAGUNTZA PROGRAMA

Bizkaiko enpresek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzeko laguntzak, herrialde berrietara esportatzen lagunduz.

Programa honek honako hauek lagunduko ditu diruz:

  • Proiektu berriak.
  • 2018ko eta 2019ko Nazioartekotze Programetan lagundutako proiektuekin jarraitzea, baldin eta erakundeak proiektu horretako ekintza guztiak gauzatu baditu eta gauzatutako ekintzen kostua, gutxienez, onartutako diru-laguntza oinarriaren% 75era iritsi bada.

Preskripzio epea: apirilaren 19tik maiatzaren 7ra

Argibide gehiagorako


NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA

Bizkaiko ETEei zuzenduta dauden eta Bizkaiko enpresen arteko lankidetza helburu duten proiektuetarako laguntzak, erakunde onuradunek sustatuak, kanpora batera ateratzeko

Preskripzio epea: apirilaren 19tik maiatzaren 7ra

Argibide gehigorako

Nuevas Ayudas a la Internacionalización e Innovación

PROGRAMA 3I: APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN, LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INVERSIÓN

Ayudas para incrementar la competitividad de las empresas mediante acciones integrales en innovación, internacionalización e inversión.

Se subvencionarán:

  • Actuaciones estratégicas para la empresa, que estén orientadas a mejorar la competitividad mediante proyectos de innovación, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…)
  • Inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.

Plazo de presentación: Desde el 19 de abril hasta el 7 de mayo

Más información


PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Ayudas destinadas a incrementar el acceso y la presencia de las empresas de Bizkaia en los mercados internacionales, apoyando su acción exportadora a nuevos países.

Este programa subvencionará:

  • Nuevos proyectos.
  • Continuación de proyectos apoyados en los Programas de Internacionalización de 2018 y 2019, siempre y cuando la entidad hubiera ejecutado todas las acciones de aquel proyecto y el costo de las acciones ejecutadas hubiera alcanzado como mínimo el 75% de la base subvencionable aprobada.

Plazo de presetanción: Desde el 19 de abril hasta el 7 de mayo

Más información


FOMENTO DE CONSORCIOS INTERNACIONALES

Ayudas a proyectos, promovidos por las entidades beneficiarias, que vayan dirigidos a PYMEs de Bizkaia y que tengan como finalidad la cooperación entre empresas de Bizkaia para su salida conjunta al exterior

Plazo de presetanción: Desde el 19 de abril hasta el 7 de mayo

Más información