Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Gauzatu Industria Programa Dirulaguntzak - 2024

Gauzatu Industria Programa Dirulaguntzak - 2024

Laguntza horiek aurrerakin itzulgarriak dira, oinarri teknologikoko ETEak eta/edo berritzaileak sortzeko eta garatzeko.

Eman beharreko aurrerakin itzulgarriak diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 35 izango dira gehienez. Aurrerakinak 200.000,00 euro izango dira gehienez sortutako enpleguagatik, eta 150.000,00 euro gehienez enplegua eusteari dagokionez. Ezin izango dira, inola ere, 1.500.000,00 euro gainditu.

Diruz lagunduko dira 2024ko ekitaldian hasten diren eta kategoria hauetakoren batean dauden inbertsioak:

2024ko ekitaldian hasi eta EAEko lurraldean egiten diren inbertsioak, kategoria hauetakoren batekoak badira:

 • Jabetza industriala eta patenteak..
 • Informatika-aplikazioak.
 • Lurrak eta ondasun naturalak.
 • Eraikuntzak.
 • Instalazio teknikoak.
 • Makinak.
 • Tresneria.
 • Bestelako instalazioak.
 • Informazioa prozesatzeko ekipamenduak.

Aurkezteko azken eguna: 2024ko martxoak 21

Programa de Ayudas Gauzatu Industria 2024

Programa de Ayudas Gauzatu Industria - 2024

Estas ayudas consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

Los anticipos reintegrables podrán ascender hasta el 35 % de la inversión subvencionable, a un máximo de 200.000,00 euros por empleo generado, y un máximo de 150.000,00 euros cuando se trate de mantenimiento de empleo.

Se subvencionarán aquellas inversiones que se inicien en el ejercicio 2024 y que se trate de alguna de las siguientes categorías:

 • Propiedad Industrial y Patentes.
 • Aplicaciones informáticas.
 • Terrenos y bienes naturales.
 • Construcciones.
 • Instalaciones técnicas.
 • Maquinaria.
 • Utillaje.
 • Otras instalaciones.
 • Equipos para procesos de información

Fecha límite de presentación: 21 de marzo de 2024

Más información