Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Babestu: Jabetza Industrialari buruzko Azterlana 2020

"Babestu: industria-jabetzari buruzko azterlana" izeneko txosten berri bat aurkezten dugu. Bertan, patente-eskaerei, erabilgarritasun-ereduei, industria-diseinuari eta markei buruzko datuak ez ezik, harago doazenak ere jasotzen dira, eta EAEko eta Bizkaiko industria-jabetzari buruzko adierazleak ere azpimarratzen dira, hala nola,

  • indarrean daudenak,
  • nork eskatzen dituen,
  • zein eremu geografikok duen industria-jardueraren ratio bat,
  • hain zuzen ere asmazio-sektore teknikoei edo nagusiei dagozkien jabetza-ratio bat.

Oro har, EAEn, erabilgarritasun-ereduei buruzko aldagaiak izan ezik, gainerakoek (patenteak, industria-diseinua eta marka-erregistroa) atzera egin dute 2019an. Beherakada hori joera izaten ari da azken urteetan, beherakada handiak edo txikiagoak izan baitira, eta "Europa bidez aurkeztutako patenteak" adierazlea izan da historikoki 2013tik igotzen ari zen bakarra; hala ere, 2019an ere beherakada txiki bat izan du.

Bestalde, nahiz eta, adierazi den bezala, erabilgarritasun-ereduei dagozkien adierazleek gora egin duten 2019an, ikus daiteke serie historikoan beherakada progresiboa izan dela.

Jabetza intelektualaren eskubideak nortzuek erregistratzen dituzten aztertzen badugu, ia adierazle guztietan enpresek hartzen dute protagonismo handiena, eta harreman txikia dago enpresen eta unibertsitateen artean. Beste eremu geografiko batzuetan ez bezala, galdu egiten da prestakuntza-zentro horietan sortzen den teknologiaren zati bat.

EAEko asmaketa-jardueraren ratioa (patente-eskaerak milioi bat biztanleko) 33 puntukoa izan zen 2019an, 2018an baino 13 puntu gutxiago, estatukoari (27) dagokion ratioa baino sei puntu handiagoa, eta laugarren postuan geratu zen autonomia-erkidegoen sailkapenean, Nafarroaren, Madrilen eta Valentziako Erkidegoaren atzetik.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Babestu: Estudio sobre la Propiedad Industrial 2020

Presentamos un nuevo informe, “Babestu: Estudio sobre la Propiedad Industrial”, en el se recoge datos relativos no sólo a las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseño industrial y marcas, si no que va más allá, y se pone el acento también en indicadores relativos a la propiedad industrial en la CAPV y en Bizkaia, como son,

  • las que han sido concedidas,
  • las que están en vigor,
  • quién las solicita,
  • qué área geográfica tiene un ratio de actividad inventiva mayor
  • a qué sectores técnicos corresponden los registros de propiedad industrial que se están llevando a cabo.

En términos generales, a nivel de la CAPV, excepto las variables relativas a modelos de utilidad, el resto (patentes, diseño industrial y registro de marca) retroceden en 2019. Este descenso viene siendo tendencia en los últimos años, con bajadas más o menos fuertes, siendo el indicador “patentes presentadas vía europea”, el único que históricamente venía subiendo desde 2013, sin embargo, en 2019 también ha tenido un ligero retroceso.

Por otra parte, aunque, tal y como se ha apuntado los indicadores pertenecientes a los modelos de utilidad han subido en el 2019, también se aprecia que en la serie histórica va acusando un descenso progresivo.

Si se pone el foco en quiénes registran los derechos de la propiedad intelectual, en prácticamente todos los indicadores son las empresas quienes toman el mayor protagonismo, existiendo una escasa relación entre empresas y universidades, perdiéndose, al contrario que en otras áreas geográficas, parte de la tecnología que se genera en estos centros formativos.

El ratio de actividad inventiva vasca (solicitudes de patentes por millón de habitantes)se sitúa en 2019 en 33 puntos, 13 menos que en 2018, superando en seis puntos al ratio correspondiente al del estado (27), situándose en cuarto lugar en el ranking de comunidades autónomas por detrás de Navarra, Madrid y la Comunidad Valenciana.

MÁS INFORMACIÓN