Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ikerketa Berri bat aurkezten dugu: Eraldaketa digitala Bizkaiko enpresetan

Lehen aldiz abiarazi genuen Bizkaiko enpresen Eraldaketa Digitala 2022an izeneko azterlana, Bizkaiko enpresek digitalizazioarekin duten harremana aztertzeko; zehazki, aukera hauek ematen ditu:

 • enpresen digitalizazio-maila desberdinak ezartzea;
 • lortutako onurak identifikatzea;
 • etorkizuneko digitalizazioan zer inbertsio-aurreikuspen duten jakitea;
 • Bizkaiko enpresek digitalizazioa bultza dezaketen tresnei eta gaitasunei buruz dituzten jarrerak eta iritziak zehaztea.
 • teknologia horiek ezartzeko enpresek eskatzen dituzten laguntzak ezagutzea;
 • lehen eskutik jakitea digitalizazioak zer eragin izango duela uste duten beren enpresan eta sektorean

Gainera, azterketa horri esker, Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitalaren Indizea (BEEDI) egin ahal izan dugu.

Ikerketaren arabera, inkesta egin zaien Bizkaiko enpresek portaera ona dute oinarrizkotzat jotzen diren teknologia digitalen erabilerari dagokionez, eta, funtsean, lehendik dauden prozesuak digitalizatzea lortzen dute; baina teknologia disruptiboetan (teknologia aurreratuak) sakontzea falta da, negozio-eredua eraldatzen lagun baitezakete.

Hala adierazten dute, besteak beste, enpresen % 65,8 oinarrizko mailan daudela, edo oraingoz % 23,7 baino ez dagoela estadio aurreratuago eta konplexuago batean.

Nahiz eta azpimarratu behar den gaur egun oinarrizko fase batean daudenen % 13,8k adierazi etorkizun hurbilean teknologia konplexuagoetan inbertituko dutela, teknologia aurreratuetan katalogatuta, eta horrek pandemian hasi zen digitalizazio-prozesua sendotzen lagun dezakeela.

Azterketatik ateratako informazioak argi eta garbi digitalizaziorantz egiten duen enpresa-sarea erakusten du. Horren lekuko, hamar erakundetik zazpik diote digitalizazioa garapenerako aukera bat dela bere enpresarentzat, eta, aldi berean, epe ertainean eragin eraldatzailea esleitzen diotela bere sektoreko enpresa- eta merkatu-dinamiketan; baina egin beharreko bidea luzea da oraindik.

Digitalizazioak izango duen inpaktuari buruz enpresek duten ikuspegi horrek eta enpresen % 78,9k oinarrizko mailako teknologietakoren batean inbertitzeko aurreikuspena eta % 29,4k maila aurreratuko teknologietakoren batean inbertitzeko aurreikuspena izateak erakusten dute etorkizunean Bizkaiko enpresek digitalizazioaren arloan aurrera egiten jarraitzeko asmoa dutela.

Azterlanari esker, Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitalaren Indizea (BEEDI) egin da, enpresek emandako erantzunen arabera. Horren ondorioz, adierazlearen batez bestekoa 10,4 puntukoa da Bizkaiko enpresa guztientzat, eta, indize horren arabera, inkestatutako enpresen % 30,3 digitalizazio-maila ertain-altuan edo oso altuan dago.

Horiek eta beste datu interesgarri batzuk, hala nola teknologia horiek sartzeak ekarri dizkien onurak edo Bizkaiko enpresek transoprestakuntza digitala gauzatzeko dituzten indarguneak eta ahuleziak, azterlan horretan aurki daitezke.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Presentamos un Nuevo Estudio: La Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia

Lanzamos por 1ª vez el estudio “La transformación digital en las empresas de Bizkaia en el 2022”, con el objetivo de analizar la relación de las empresas de Bizkaia con la digitalización, en concreto permite:

 • establecer los distintos grados de digitalización de las empresas;
 • identificar los beneficios obtenidos;
 • saber qué previsión de inversión tienen en digitalización a futuro;
 • determinar las actitudes y opiniones de las empresas de Bizkaia respecto a herramientas y capacidades que pueden impulsar su digitalización;
 • conocer los apoyos que demandan las empresas para implementar estas tecnologías;
 • saber de primera mano qué impacto creen que tendrá la digitalización en su empresa y sector

Además, este análisis nos ha permitido poder elaborar un Índice de Transformación Digital de las Empresas de Bizkaia (ITDEB)

Según muestra el estudio, las empresas de Bizkaia encuestadas, tienen un buen comportamiento en lo que se refiere al uso de tecnologías digitales consideradas básicas, que fundamentalmente consiguen digitalizar procesos ya existentes; pero falta ahondar en las tecnologías disruptivas (tecnologías avanzadas) que pueden ayudar a transformar el modelo del negocio.

Así lo indican datos como que el 65,8% de las empresas se encuentran en nivel básico, o que de momento sólo el 23,7% está en un estadio más avanzado y complejo.

Aunque hay que reseñar que el 13,8% de las que están a día de hoy en un estadio básico, afirman que en un futuro inmediato invertirán en tecnologías más complejas, catalogadas dentro de tecnologías avanzadas, lo cual puede ayudar a consolidar ese proceso de digitalización que comenzó en la pandemia.

La información extraída del estudio muestran un tejido empresarial que avanza hacia la digitalización de manera clara, así lo atestigua el hecho de que siete de cada diez organizaciones afirman que la digitalización es una oportunidad de desarrollo para su empresa al tiempo que le adjudican un impacto transformador en el medio plazo en las dinámicas empresariales y de mercado de su sector; pero el camino a recorrer aún es largo.

Esta visión de las empresas sobre el impacto que tendrá la digitalización, así como el hecho de que el 78,9% de las empresas señala una previsión de inversión en alguna de las tecnologías del nivel básico y el 29,4%, en las de nivel avanzado, demuestra que a futuro, las empresas de Bizkaia tienen intención de seguir avanzando en materia de digitalización.

El estudio ha permitido elaborar un Índice de Transformación Digital de las Empresas de Bizkaia (ITDEB), que se elabora en función de las respuestas dadas por las empresas, y el resultado es que la media en el Indicador alcanza para el conjunto de empresas de Bizkaia los 10,4 puntos, y según este Índice el 30,3% de las empresas encuestadas está en un nivel medio alto o muy alto de digitalización.

Estes y otros datos interesantes como son los beneficios que les ha aportado la incorporación de dichas tecnologías o qué fortalezas y debilidades tienen las empresas de Bizkaia para llevar a cabo la transoformación digital, se pueden encontrar en dicho estudio.

MÁS INFORMACIÓN