Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


norabidea 2023: Bizkaiko hamar enpresatik lauk berrikuntza egin zuten 2022an

IKUSI TXOSTENA

norabidea 2023ren datuen arabera, Bizkaiko enpresen % 41,6k aitortu du jarduera berritzaileren bat egin duela 2022an.

Norabidea azterlana 2007tik egiten ari da, eta Bizkaiko enpresek berrikuntzarekin duten harremana aztertzea du helburu.

2022tik aurrerako datuek beheranzko joera erakusten zuten, Covid olatuek eta nazioarteko merkatuko tentsioek eraginda, bai garraioan, bai lehengaien eta horniduren hornikuntzan. Norabidea 2023ko emaitzek, ordea, Bizkaiko enpresa-ehunaren jarduera berritzailearen suspertze-zantzuak erakusten dituzte, aztertutako adierazle askoren hazkundeak erakusten duen bezala. Adierazle horietako batzuek igoera handiak izan dituzte, hala nola:

 • berritzaileak dira
 • Berrikuntzarako aurrekontu-partida bat dute.
 • Berrikuntzatik datozen onurak detektatzeko kontabilitate-tresnak dituzte.
 • I+G+Bko langileak dituzte
 • egindako berrikuntzen eragin handia sumatzen dute
 • berrikuntzako helburu espezifikoak dituzte

Txostenak enpresa ez-berritzaileen portaerari buruzko datuak ere jasotzen ditu, jarduera berritzaileei ekiteko orduan zerk geldiarazten dituen edo zer laguntza mota eskatzen duten.

BERRIKUNTZA ESPARRUAK

2022an, gora egin du prozesu berriak garatzen zentratu diren enpresen kopuruak ( % 32,8), eta hori da, oraindik ere, enpresen jarduera berritzailearen ardatz nagusia.

Produktuetan eta/edo zerbitzuetan egindako berrikuntzak % 23,7 dira, eta talde horren barruan ehuneko handiagoa dago enpresarentzat berriak direnen artean ( % 16) merkatukoak direnen artean baino ( % 15,1), nahiz eta bi kasuak 3,4 eta 2,8 pp-koak izan, hurrenez hurren.

BERRIKUNTZA-JARDUERAREN ONDORIOAK

Berrikuntza-jarduerak egin dituzten enpresa guztiek (% 95,5) nabaritu dituzte nolabaiteko ondorioak -izan txikiak, izan ertainak edo izan handiak- berrikuntza hori inplementatu eta gero.

Hamar enpresatik ia zortzik (% 76,5) “inpaktu handikotzat” jotzen duten abantaila bat lortu dute berrikuntza-jarduera horren ondorioz, eta datu hori indarrez hazi da, portzentajea % 69,9koa baitzen 2022an.

ENPRESA EZ-BERRITZAILEAK

Enpresen % 58,4k ez dute inolako berrikuntza-jarduerarik egin 2022an.

Enpresen % 41,2k merkatuko eragozpenak aipatu ditu arrazoi nagusi gisa. Faktore horrek ez ditu erdietsi duela bi barometroko mailak (% 52,8), baina iazkoa (% 37,0) baino 4,2 portzentajezko puntu handiagoa izan da.

Halaber, berrikuntzak ezartzearen kostuak edo arrazoi ekonomikoak ere garrantzitsuak dira, enpresa ez berritzaileen % 23,7k aipatu dituztelarik.

ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA

Lankidetzak dakartzan aukeren ikusgarritasun eza da lankidetzaren muga nagusia. Hala, Bizkaiko enpresen % 31,4 lankidetzan aritu dira azken urtean, hots, 2022eko ekitaldian.

Datu hori egonkor mantendu da azken hiru olatuetan, pandemia garaian lankidetza-jarduera nabarmen murriztu zenetik. Hain zuzen, iazkoa da saileko datu baxuena.

BIZKAIKO BERRIKUNTZAREN INDIZEA

Bizkaiko Berrikuntzaren Indizeak hainbat aldaketa txiki islatzen ditu azken urtean, joera aldaketa bat adieraz lezaketenak eta etorkizunean monitorizatu beharko direnak.Batetik, jaitsi egin daberrikuntza-jardueraren sistematizazio oso baxua duten enpresen kopurua (portzentajezko bost puntu gutxiago) eta, bestetik,apur bat handitu da berrikuntzan dinamikoenak diren enpresen kopurua (portzentajezko 1,8 puntu gehiago).

ARGIBIDE GEHIAGORAKO - IKUSI TXOSTENA

norabidea 2023: Cuatro de cada diez empresas de Bizkaia innovaron en 2022

VER INFORME

Según los datos de norabidea 2023, un 41,6% de las empresas de Bizkaia reconoce haber realizado alguna actividad innovadora en 2022.

El estudio norabidea se viene realizando desde el 2007, y su objetivo es analizar la relación de las empresas de Bizkaia con la innovación.

Si bien norabidea 2022, mostraba unos datos a la baja, debido a las sucesivas olas de Covid y las tensiones en el mercado internacional tanto en el transporte, como en el aprovisionamiento de materias primas y suministros; los resultados de norabidea 2023 muestran signos de recuperación de la actividad innovadora del tejido empresarial de Bizkaia como lo demuestra el crecimiento en muchos de los indicadores que analizados, y algunos de ellos con importantes subidas, como son el número de empresas que:

 • son innovadoras
 • cuentan con una partida presupuestaria dedicada a la innovación
 • disponen herramientas de contabilidad para detectar los beneficios provenientes de la innovación
 • tienen personal dedicado a la I+D+i
 • perciben un impacto alto de las innovaciones realizadas
 • tienen objetivos específicos de innovación

El informe también recoge datos referidos al comportamiento de las empresas no innovadoras, qué les frena a la hora de abordar actividades innovadoras o qué tipo de apoyos demandan.

ÁMBITOS DE INNOVACIÓN

En el 2022 repunta el número de empresas que se han centrado en desarrollar nuevos procesos (32,8%), que sigue siendo el área donde principalmente las empresas centran su actividad innovadora.

Las “innovaciones en producto y/o servicio” representan el 23,7%, y dentro de este grupo hay un mayor porcentaje en aquellos que son nuevos para la empresa (16%) frente a los que son para el mercado (15,1%), aunque ambos casos descienden 3,4 y 2,8 pp respectivamente.

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD INNOVADORA

La totalidad de empresas que ha accedido a la práctica de la innovación ha percibido algún tipo de efecto o huella derivada de su implementación (95,5%), bien sea bajo, medio o alto.

Y casi ocho de cada diez empresas (76,5%) ha obtenido un beneficio que califica como de “alto impacto” a consecuencia de su actividad innovadora, dato que sube con fuerza ya que en el 2022 se situó en el 69,9%.

EMPRESAS NO INNOVADORA

El 58,4% de las compañías que no han tenido ningún tipo de actividad innovadora en 2022.

De ellas, un 41,2% de las empresas alude a frenos del mercado como principal causa, que si bien no alcanza los valores de hace dos barómetros (52,8%), si se incrementa en 4,2 puntos porcentuales respecto al pasado año (37,0%).

También las causa económicas o de coste asociados a la implantación de innovaciones son importantes y que cita un 23,7% de las empresas no innovadoras

COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Los límites a la cooperación pasan fundamentalmente por la falta de visibilidad de la oportunidad que representa. Así, el 31,4% de las empresas del territorio ha cooperado en el último año, en el ejercicio correspondiente al 2022.

Un dato estable en las tres últimas olas, tras un marcado descenso de la actividad de cooperación desde el tiempo de pandemia, cuando el año anterior fue el dato más bajo de la serie.

ÍNDICE DE INNOVACIÓN DE BIZKAIA

El Índice de Innovación de Bizkaia permite apreciar ligeros cambios en el último año que pueden marcar un cambio de tendencia y que habrá que monitorizar a futuro. Por un lado, cae el número de empresas en niveles muy bajos de sistematización de la actividad innovadora (-5 puntos porcentuales), al tiempo que las más dinámicas en el pulso a la innovación, crecen ligeramente (+1,8 puntos porcentuales)

MÁS INFORMACIÓN - VER RESUMEN